Om een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is Huisartsenpraktijk Lavendel genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Huisartsenpraktijk Lavendel hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop om Huisartsenpraktijk Lavendel gaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met Dr Tempels of Dr Saelemans via het telefoonnummer 03/7762325 of per e-mail opHuisartsenpraktijklavendel@gmail.com . Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dr Tempels Jettie ,Lavendelstraat 62, 9100 Sint-Niklaas ,KBO 882426618 , is de verantwoordelijke voorde verwerking van de persoonsgegevens.
Dr Saelemans Michaël, Lavendelstraat 62, 9100 Sint-Niklaas , KBO 0600953996, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994.

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 03/7762325 of per e-mail op Huisartsenpraktijklavendel@gmail.com .

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voorbijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 037762325 of per e-mail op Huisartsenpraktijklavendel@gmail.com, met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg eraan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door HuisartsenpraktijkLavendel , kan u steeds contact opnemen met Dr Tempels of Dr. Saelemans zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 03/7762325 of per e-mail opHuisartsenpraktijklavendel@gmail.com. Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Huisartsenpraktijk Lavendel heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeelden in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 25/12/2018.